Internet tốc độ cao

250.000 ₫ / 1 tháng

165.000 ₫ / 1 tháng

- 34 %

Băng thông: 15 Mbps

Chi tiết

300.000 ₫ / 1 tháng

180.000 ₫ / 1 tháng

- 40 %

20Mbps + 256Kbps Quốc tế

Chi tiết

350.000 ₫ / 1 tháng

200.000 ₫ / 1 tháng

- 43 %

25Mbps + 256Kbps Quốc tế

Chi tiết

400.000 ₫ / 1 tháng

220.000 ₫ / 1 tháng

- 45 %

30Mbps + 256Kbps Quốc tế

Chi tiết

450.000 ₫ / 1 tháng

250.000 ₫ / 1 tháng

- 44 %

35Mbps + 256Kbps Quốc tế

Chi tiết

550.000 ₫ / 1 tháng

350.000 ₫ / 1 tháng

- 36 %

40Mbps + 512Kbps Quốc tế

Chi tiết

/* */